Sendikamızın varlık amacı

Yeni Tüm Turizm ve Seyahat İşçileri Sendikası 24.11.2020 Yılında Kurulmuş olup 21 Mart 2021 Tarihinde 1. olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirerek faaliyetlerini başlamıştır.

15 Taşımacılık iş kolu olan sendikamız, öncelik olarak bu kutlu yolda, tüm emekçi, kardeşlerimizin sektörde yaşamış oldukları sorunları bir bir tespit edip, gerek devletimizle gerek ilgili bakanlık ve kurumlarla irtibatlar kurarak sorunları aşmak ve sivil ve iş hayatlarını daha yaşanılır kılmak ve daha refah seviyeye yükseltmektir.

Sendika, çalışma ilişkilerinde üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme amacı taşır. Bu amacın bütünlüğünün korunması ve Atatürk İlkelerinin yaşatılması doğrultusunda devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunmasını savunur. Sendikal demokrasinin en geniş anlamda sınırsız ve kesintisiz işlemesini sağlar. Üyelerinin söz ve karar sahibi olması için tüm engelleri kaldırmaya çalışır. Üyelerine yaptıkları işe uygun ve insanlık onuruna yaraşır adil bir ücret almasına çalışır. Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak önlemleri alır. Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sistemini geliştirmeye gayret eder. Milli geliri artırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarf eder. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin tüm çalışanların işyerlerinde, işkolumuzda, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamak için çalışır. Sendika, evrensel sendikal ilkelere bağlı kalmak koşuluyla; üyelerinin ekmek, barış, özgürlük, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve insan hakları ve yukarıda belirtilen diğer amaçları için demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla gerçekleştirilmesi, uluslararası anlaşmaların tam ve eksiksiz uygulanması uğruna çalışmayı başlıca ilkelerden sayar. Üyelerinin sağlıklı bir yaşama kavuşmaları için işyerinde ulusal ve uluslararası düzeyde çevre sağlığının geliştirilmesine ve dünya barışına katkıda bulunmasına çalışır. Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla işkolu içinde sendikayı geliştirir. Sendikamızın çalışma esasları ise Ana Tüzük’te söyle tanımlanmıştır: Sendika, amaçlarını gerçekleştirmek üzere Anayasa’nın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkartılan yasalara, demokratik ilkelere ve işleyişe bağlı kalır. Demokratik prensiplerden sapmaz. Sendika içi demokrasinin egemen kılınması için; sendikanın bağımsızlığını, üyelerinin söz ve karar sahibi olmasını, seçme ve seçilme özgürlüğünü esas alır.

ÜYE GİRİŞİ